Bir sağlık kuruluşuna, sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin;

1) Hizmetten genel olarak faydalanma: Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya hakkı vardır.

2) Eşitlik içinde hizmete ulaşma:Irk, dil, din ve mezhep, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya hakkı vardır.

3) Bilgilendirme: Her türlü hizmet ve imkânın neler olduğunu öğrenmeye hakkı vardır.

4) Kuruluşu seçme ve değiştirme: Sağlık kurulunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşundan verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya hakkı vardır.

5) Personeli tanıma, seçme ve değiştirme: Sağlık hizmetleri verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimlikleri, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye, hakkı vardır.

6) Bilgi isteme: Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı olarak istemeye hakkı vardır.

7) Mahremiyet: Gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya hakkı vardır.

8) Rıza ve izin: Tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.

9) Reddetme ve durdurma: Tedaviyi reddetmeye ve durdurulmasını istemeye hakkı vardır.

10) Güvenlik: Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya hakkı vardır.

11) Dini vecibelerini yerine getirebilme: Kuruluşun imkânları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.

12) Saygınlık görmesi: Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

13) Rahatlık: Her türlü sağlıklı şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

14) Ziyaret: Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak, ziyaretçi kabul etmeye hakkı vardır.

15) Refakatçi bulundurma: Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşların imkânları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye hakkı vardır.

16) Müracaat, şikâyet ve dava hakkı: Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır.

17) Sürekli hizmet: Gerektiği sürece, sağlık hizmetlerinden yararlanmaya HAKKI VARDIR